O PROJEKCIE

Cel głównym projektu jest rozwój oferty Sopockiej Szkoły Wyższej w ramach Trzeciej Misji Uczelni tj.: popularyzacja wiedzy i budowanie kapitału naukowego wśród 210 osób w wieku 12-16 lat z województwa pomorskiego poprzez ich udział w programach kształcenia, których efekty nauczania są dostosowane do wieku uczestników, opracowanych i realizowanych przy współpracy z instytucją działającą na rzecz edukacji dzieci i młodzieży (Fundacja Mikroakademia), w Sopockiej Szkole Wyższej oraz integrację lokalnej społeczności z województwa pomorskiego wokół ośrodka akademickiego przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich oraz inspirowanie społeczności lokalnej do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata poprzez przeprowadzanie zajęć dydaktycznych, doświadczeń i eksperymentów w okresie od stycznia 2019 do lutego 2020.