REGULAMIN PROJEKTU 
„Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności”

 § 1

 INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Projekt pt. Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności (zwany dalej: Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt jest realizowany przez Sopocką Szkołę Wyższą w Sopocie, zwaną dalej: Organizatorem.
 3. Biuro Projektu mieści się pod adresem: Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, ul. Rzemieślnicza 5, tel.: 601641511
 4. Celem projektu jest:
  1. rozwój oferty Sopockiej Szkoły Wyższej w ramach Trzeciej Misji Uczelni
  2. popularyzacja wiedzy i budowanie kapitału naukowego wśród 210 dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat z województwa pomorskiego poprzez ich udział w programach kształcenia, które to efekty nauczania są dostosowane do wieku uczestników, opracowane i realizowane przy współpracy z instytucją działającą na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, w Sopockiej Szkole Wyższej w okresie od stycznia 2019 do lutego 2020,
  3. integracja lokalnej społeczności województwa pomorskiego wokół ośrodka akademickiego przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych
   i popularyzatorskich oraz inspirowanie społeczności lokalnej do samodzielnego odkrywania
   i zrozumienia świata.
 5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01 2019 r. do 28.02.2020 r.
 6. Nabór uczestników projektu odbywać się będzie w sposób otwarty i ciągły.
 7. Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne dla jego uczestników.

 § 2

 DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU

 

 1. Projekt przewiduje opracowanie 8 programów kształcenia dla dzieci i młodzieży w wieku 12 – 16 lat z podziałem na poszczególne bloki zajęć:
 2. Kompetencje designera
 3. Nowe technologie w designie
 • Wiedza ogólna w zakresie sztuk plastycznych
 1. Rozwijaj twórczą kreatywność
 2. Zajęcia plastyczno-artystyczne adresowane głównie dla osób z niepełnosprawnościami lub
  z zaburzeniami rozwoju
 3. Kompetencje ekonomiczne wykorzystywane w życiu codziennym
 • Rozwój ogólnych kompetencji ekonomicznych i społecznych
 • Praca metodą projektu społecznego
 1. Każdy uczestnik zostanie poddany badaniom predyspozycji osobowych i zawodowych podczas Indywidualnej rozmowy wstępnej prowadzonej przez doradcę zawodowego. Na podstawie wystandaryzowanych testów oraz wywiadu pogłębionego zidentyfikowane zostaną potrzeby szkoleniowe każdego Uczestnika, jego możliwości w zakresie dalszego doskonalenia i rozwijania kompetencji oraz diagnoza jego umiejętności, predyspozycji, problemów społecznych bądź zawodowych. Po analizie wyników zaproponowany zostanie uczestnikowi odpowiedni pakiet zajęć.
 2. Projekt przewiduje realizację zajęć w ramach bloków:

 

Temat warsztatów Liczba godzin warsztatu
Kompetencje designera
Uczeń architekta 16
Zostań designerem 16
Nowe technologie w designie
Zbuduj dom/miasto marzeń w środowisku Minecraft 6
Zwizualizuj wymarzony dom-Lumion 6
Wiedza ogólna w zakresie sztuk plastycznych
Architektura współczesna – rzeźba w mydle 6
Kartka 3D 6
Światło i mrok – autoportret 6
Martwa natura 6
Rzeźba z papieru 6
Portret z roślin 6
Rozwijaj twórczą kreatywność
Mozaika 6
Piękna litera 6
Cześć Leo 6
Sztuka na ścianie 6
Zajęcia plastyczno-artystyczne adresowane głównie dla osób z niepełnosprawnościami
lub z zaburzeniami rozwoju
Wykład 1,5
Mydło-kolorowy prezent 6
Wiklina papierowa 6
Stroik okolicznościowy 6
Kompetencje ekonomiczne wykorzystywane w życiu codziennym
Przedsiębiorczość w nietypowej formule 1,5
Małe kieszonkowe na poważne cele zaprojektuj swój budżet 4
Finanse osobiste na plus! Oszczędzanie czy inwestowanie? 4
Finanse dla sprytnych – młody inwestor na giełdzie 1,5
Mini inwestor na giełdzie 4
Czy warto inwestować w kryptowaluty? 4
Rozwój ogólnych kompetencji ekonomicznych i społecznych
Polski Biznes w Europie 1,5
Różnice kulturowe w biznesie 4
Jak się stać tygrysem gospodarczym 4
Jak finansować własną firmę 1,5
Przekonaj Anioła Biznesu do swojego pomysłu 4
Działaj skutecznie efektywne i motywacyjne zarządzanie czasem -jak pogodzić pracę z czasem wolnym? 1,5
Zarządzanie własnym czasem 4
Praca metodą projektu społecznego 16

 

 1. Uczestnik projektu będzie uczestniczyć w minimum 4 warsztatach.
 2. Organizator zobowiązuje się dofinansować koszty dojazdu uczestników na zajęcia. Wysokość refundacji uzależniona będzie od odległości między miejscem zamieszkania dziecka do miejsca realizacji zajęć, z zastrzeżeniem że maksymalna kwota refundacji wynosi 10 zł.
 3. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wyżywienia dla dziecka, które jednego dnia będzie uczestniczyło w zajęciach co najmniej 6 godzinnych (tj. 6 x 45 minut) – wyżywienie uwzględnieni indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci.
 4. Każde dziecko uczestniczące w Projekcie otrzyma indeks „Młodzieżowy College Kreatywności
  i Innowacyjności” będący potwierdzeniem ich udziału w zajęciach.
 5. Każdy z uczestników danego bloku tematycznego, po zakończonych zajęciach w ramach bloku otrzyma materiały dydaktyczne do utrwalania zdobytych umiejętności w domu.
 6. Potwierdzeniem ukończenia „Młodzieżowy College Kreatywności i Innowacyjności” będą dyplomy ukończenia przez dzieci i młodzież programów kształcenia realizowanych w ramach bloków tematycznych.

 § 3

 ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK

 

 1. W zajęciach warsztatowych zaplanowanych w ramach Projektu wziąć udział mogą dzieci i młodzież w wieku 12-16 lat zamieszkujący województwo pomorskie.
 2. Rekrutacja odbędzie się w siedzibie Organizatora w Biurze Projektu w Sopocie.
 3. Rekrutacja odbywać się będzie etapowo i przebiegać będzie w następujący sposób:
 4. ETAP I – złożenie w Biurze Projektu formularza zgłoszeniowego przez dzieci i młodzież (załącznik nr 1 do regulaminu).

Formularz zgłoszeniowy dzieci i młodzieży podpisuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.

 1. ETAP II – weryfikacja spełnionych lub niespełnionych kryteriów ogólnego kryterium udziału.

Pod uwagę brane jest kryterium wiekowe – ukończenie 12. roku życia i nieukończenie 17. roku życia oraz obszar zamieszkania ucznia –województwo pomorskie.

Za każde spełnione kryterium udziału uczestnik otrzymuje po 1 punkcie.

 1. ETAP III – weryfikacja spełnionych lub niespełnionych kryteriów priorytetowego kryterium udziału.

Przydzielane są dodatkowe punkty za orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o zaburzeniach rozwoju oraz za zamieszkanie na terenach wiejskich – po 10 pkt za każde z kryteriów.

 1. ETAP IV- posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

Z posiedzenia sporządzony zostanie protokół z uzasadnieniem zakwalifikowania lub nie zakwalifikowania do udziału w projekcie. W przypadku większej liczby uczestników będzie utworzona lista rezerwowa, natomiast w sytuacji takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 1. ETAP V – ogłoszenie wyników – informacja przekazana zostanie drogą mailową lub telefonicznie.
 2. ETAP VI – podpisanie umowy udziału w Projekcie z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w warsztatach dla dzieci i młodzieży
 3. Warunkiem zgłoszenia się do udziału w Projekcie jest dostarczenie do Biura Projektu w siedzibie Organizatora w Sopocie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 4. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu w siedzicie Organizatora
  w Sopocie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Projektu www.mcki.mikroakademia.pl.

§ 4

 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

 

 1. Przed zakończeniem rekrutacji:
 2. rodzic lub opiekun prawny dziecka, który złożył formularz zgłoszeniowy, a nie otrzymał jeszcze informacji zwrotnej dotyczącej kwalifikacji do udziału w Projekcie, ma możliwość wycofania chęci uczestnictwa w Projekcie w dowolnym momencie. W tym celu zobowiązany jest do poinformowania Organizatora poprzez wysłanie na adres mailowy lub korespondencyjny Biura Projektu stosownej informacji.
 3. Po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, a przed rozpoczęciem pierwszych zajęć:
 4. rodzic lub opiekun prawny dziecka zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanymi zajęciami poprzez wysłanie na adres mailowy lub korespondencyjny Biura Projektu stosownej informacji.
 5. Po podpisaniu umowy uczestnictwa w Projekcie,
 6. rodzic lub opiekun prawny dziecka ma prawo rezygnacji udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Rezygnacja musi zostać zgłoszona na piśmie.
 7. rodzic lub opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Projekcie, najpóźniej w ciągu jednego dnia od daty zaistnienia tego faktu, poprzez wysłanie na adres mailowy lub korespondencyjny Biura Projektu stosownej informacji.

§ 5

 ZASADA RÓWNOŚCI SZANS

 

 1. Organizator zobowiązuje się stosować Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans
  i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 2. Osoby zaangażowane w realizację działań Projektowych będą przestrzegać zasady równości szans i niedyskryminacji w celu umożliwienia wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w ofercie Projektu na jednakowych zasadach.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie Organizatorowi wszelkich przejawów dyskryminacji lub nierównego traktowania.
 4. Organizator zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zniwelowania ewentualnych przejawów dyskryminacji lub nierównego traktowania.

§ 6

 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

 

 1. Opracowane w ramach projektu programy kształcenia o których mowa w §2 pkt. 1 będą udostępnione na stronie Sopockiej Szkoły Wyższej na zasadzie wolnej licencji i będą mogły być wykorzystane przez instytucje i organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży oraz popularyzacją nauki.
 2. Sopocka Szkoła Wyższa po zakończonym projekcie będzie nieodpłatnie wypożyczała zakupione trwałe pomoce dydaktyczne instytucjom i organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom zajmującym się edukacją dzieci i młodzieży oraz popularyzacją nauki.

 § 7

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Każdy uczestnik oraz uczestniczka Projektu zobowiązani są do stosowania niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu, informując o tym fakcie na stronie internetowej Projektu.
 3. W sprawach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje wyznaczony przez Organizatora przedstawiciel.